સેવા એલોટમેન્ટ લેટર ડાઉનલોડ કરવા, નીચે મુજબ વિગતો ભરવા વિનંતી.
૧) દાદા ભગવાન પરિવાર MHT I-Card No. અથવા Z નં. (દા.ત. Z00001) અને
૨) આપનો દસ આંકડાનો મોબાઈલ નંબર જે આપના મહાત્મા આઈ કાર્ડ નંબર સાથે લીંક છે અથવા જે આપે સેવા ફોર્મમાં નોંધાવ્યો છે.

In order to download your ‘Seva Allotment Letter’ please keep the below details ready.
1) The Dada Bhagwan Parivar MHT I-Card number or Z number (e.g. Z00001)
2) The mobile number(10 digits) that is printed on your MHT I-Card or the mobile number you provided on Seva form.

Note:નોંધ: