સેવા એલોટમેન્ટ લેટર ડાઉનલોડ કરવા, નીચે મુજબ વિગતો ભરવા વિનંતી.
૧) દાદા ભગવાન પરિવાર MHT I-Card No. અથવા Z નં. (દા.ત. Z00001) અને
૨) આપનો દસ આંકડાનો મોબાઈલ નંબર જે આપના મહાત્મા આઈ કાર્ડ નંબર સાથે લીંક છે અથવા જે આપે સેવા ફોર્મમાં નોંધાવ્યો છે.

In order to download your ‘Seva Allotment Letter’ please keep the below details ready.
1) The Dada Bhagwan Parivar MHT I-Card number or Z number (e.g. Z00001)
2) The mobile number(10 digits) that is printed on your MHT I-Card or the mobile number you provided on Seva form.

Note:


Only For Female Sevarthis:

We have received an overwhelming response from female sevarthis. In order to include maximuim Mahatmas in seva, several female sevarthis are allotted seva for lesser number of days.

We are expecting your kind cooperation for above.

નોંધ:ફક્ત બહેનો માટે:

બહેનોમાં સેવા માટે જરૂર કરતા ખુબ સારો પ્રતિસાદ મળવાથીવધુમાં વધુ બહેનોને સેવાનો લાભ મળે તે આશય સાથેઅમુક બહેનોને ઓછા દિવસ માટે સેવા ફાળવવામાં આવી છે. 

સહુ સેવાર્થી મહાત્માઓને સહકાર આપવા વિનંતી છે.